Monday, April 5, 2010

Gillian Chung

Everyone Bounces Up
01. 心多 [Xin Duo] (Ft. Mc Jin) (中原电器电视广告主题曲)
02. 什麼是潮流 [Shen Me Shie Chao Liu] (Ft. Chen Wei Ting)
03. 生活在他方 [Sheng Huo Zai Ta Fang]
04. 天后站出發 [Tian hou Zhan Chu Fa]
05. 橙路 [Cheng Lu]
06. 就在現場 [Jiu Xai Xian Chang] (Ft. Chen Wei Ting) (国语)
Free Preview

No comments:

Post a Comment